Α.Μ. Εθν.Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου: 33 (v.3603/07) - Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας

Η DCS είναι εταιρία παροχής στατιστικών - συμβουλευτικών υπηρεσιών και ερευνών, με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Οι εταίροι και οι συνεργάτες της, με την εμπειρία τους και τη μακρόχρονη επιτυχή πορεία τους στο χώρο της , εξασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση και εφαρμογή των μελετών – έργων που αναλαμβάνει η εταιρία.

Οι τομείς εξειδίκευσης της εταιρίας καλύπτουν τις ανάγκες τόσο του δημόσιου (ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, Επιστήμες υγείας, κ.λ.π) όσο και του ιδιωτικού τομέα αναφορικά με την εκπόνηση, υλοποίηση, διαχείριση και εφαρμογή μελετών, νέων τεχνολογιών, στατιστικών αναλύσεων και οργάνωση δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται η παραγωγή αποτελεσμάτων σε έρευνες μέσω στατιστικών επεξεργασιών, η διαχείριση βάσεων δεδομένων, η εκπόνηση Αναπτυξιακών και Τοπικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και τεχνολογικών λύσεων (π.χ., στην διαχειριστική αλυσίδα του πόσιμου νερού).

Επίσης, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης, η εταιρία απασχολεί νέους επιστήμονες για την πρακτική τους άσκηση δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.